Antenn

Vid mottagning av marksändningar krävs antenn för att få in signalerna från sändaren. Det är viktigt att välja en antenn som är anpassad för de frekvenser som ska tas emot. Då mottagningsförhållandena är dåliga på grund av att sändaren är långt bort ska en antenn med god riktverkan och hög förstärkning användas. Generellt sett erhålls bättre mottagning ju högre antennen placeras så att det blir fri sikt mellan antenn och sändare. Undvik att placera antennen nära störkällor som tex trådlösa nätverk, mobilsändare och dyligt. Det är även viktigt att kablage och anslutningar mellan antenn och mottagare är helt HF-täta för att inte störningar i omgivningen ska försämra mottagningen.

När det gäller antennens förstärkning anges ofta förstärkningen vid den frekvens där den är som högst vilket kan vara mycket missvisande eftersom övriga frekvenser som antennen är anpassad för kan ha betydligt lägre förstärkning. Personligen föredrar jag när förstärkningen presenteras som en kurva så att man kan se hur den varierar beroende på frekvens. Det är viktigt att skilja på "passiv" och "aktiv" förstärkning. Passiv förstärkning är den förstärkning som själva antennen ger och aktiv förstärkning är den förstärkning som antennförstärkare ger. Det är inte ovanligt att passiv och aktiv förstärkning adderas i reklambroschyrer och dyligt vilket ger en felaktig bild av antennens prestanda. Min erfarenhet är att bästa signalkvalité erhålls då förstärkning via antennförstärkare minimeras så att den aktiva förstärkningen bara precis motsvarar den dämpning som är i kablage och dyligt innan signalen når mottagaren. Det är ingen vits att "överförstärka" signalen via antennförstärkare eftersom även bruset förstärks i motsvarande grad vilket kan leda till störningar som ger sämre signalkvalité jämfört med då förstärkningen är balanserad mot dämpningen i signalvägen till mottagaren.

Nedan beskrivs olika antenntyper.

Yagiantenn

En yagiantenn består av en dipol som kompletteras med flera direktorer i riktning mot sändaren. Vanligtvis finns även någon form av reflektor bakom dipolen. Ju fler direktorer som finns framför dipolen desto bättre blir riktverkan och förstärkning. Fördelen med yagi antenner är att det går att skapa antenner med god riktverkan genom att öka antalet direktorer och förstärkningen kan bli mycket bra på den frekvens som antennen är optimerad för. Nackdelen är att förstärkningen brukar bli mera ojämn över ett brett frekvensomfång jämfört med tex logperiodisk- eller gitterantenn.

WISI EB 66
WISI EB 66 är en yagiantenn för UHF-bandet med hög förstärkning och god riktverkan. Antennens passiva förstärkning är maximalt 16,5 dB och öppningsvinkeln är ca 29°.  

WISI FX13  VHF antenn
WISI FX 13 är en yagiantenn för VHF-bandet (Band III). Eftersom avståndet mellan antennelementen (direktorerna) blir längre ju lägre frekvenser som antennen är optimerad för är det svårare att konstruera VHF antenner med hög förstärkning jämfört med UHF antenner. Samtidigt blir antennelementen längre då de optimeras för lägre frekvenser. Sammantaget gör detta att VHF-antenner blir mera skrymmande jämfört med UHF-antenner. Ovanstående antenns passiva förstärkning är maximalt 10,6 dB vilket är bra för att vara en VHF-antenn. En fördel med VHF-utsändningar är dock att dessa signaler har bättre genomträngningsförmåga jämfört med UHF under förutsättning att uteffekten från sändarna är lika. Tyvärr har dock ofta de nya VHF sändarna som används för DVB-T2 betydligt lägre uteffekt jämfört med UHF sändarna vilket kan leda till mottagningsproblem.


Stackad yagiantenn 

En stackad yagiantenn har flera armar med direktorer ovanför varann vilket ger god riktverkan och förstärkning utan att antennen behöver vara så lång. Liksom vanliga yagiantenner har den stackade varianten ojämn förstärkning jämfört med logperiodisk- eller gitterantenn. Vid mottagning av svaga marksändare som befinner sig på relativt långt avstånd är detta en bra antenntyp. För att kompensera för den ojämna förstärkningen i en stackad yagiantenn eller om det skiljer mycket i signalstyrka mellan olika sändarfrekvenser har Televes utvecklat antenner med inbyggd antenn förstärkare där förstärkningen regleras automatiskt så att signalnivån blir jämn och fin till mottagaren.

Televes DAT45 HD BOSS
Televes DAT45 HD BOSS är en bra UHF antenn som har en inbyggd dipolförstärkare med AGC vilket här kallas BOSS-teknologi.  Antennens passiva förstärkning är maximalt 17 dB men den är betydligt lägre för frekvenser i den nedre regionen av UHF-bandet. Den inbyggda förstärkaren är relativt lågbrusig, har ett angivet brustal på ca 2 dB, och förstärkningen regleras automatiskt så att en jämn signalnivå erhålls. Enligt tekniska specifikationer är den maximala förstärkningen passiv + aktiv 29 dB. Öppnings vinkeln är ca 30°. Notera att den inbyggda antennförstärkaren kräver spänningsmatning via antennkabel 12 - 24 V (DC).

Televes DAT75 HD BOSS
DAT75 HD BOSS är Televes "topp modell" när det gäller UHF antenn att använda vid svåra mottagningsförhållanden, då det är långt avstånd till sändaren. Antennens passiva förstärkning är maximalt 19 dB men liksom DAT45 är förstärkningen betydligt lägre i den nedre regionen av UHF-bandet. Antennen har BOSS-teknologi där förstärkningen via inbyggd förstärkare regleras automatiskt, brustalet är ca 2 dB och maximal förstärkning passiv + aktiv är 31 dB. Öppningsvinkeln är ca 27°. Notera att den inbyggda antennförstärkaren kräver spänningsmatning via antennkabel 12 - 24 V (DC).  Kombiantenn 

En antenn som är konstruerad för mottagning av två eller fler frekvensband brukar kallas kombiantenn. Fördelen med kombiantenn är att endast en gemensam antenn krävs för mottagning av både VHF- och UHF-bandet. Nackdelen är att prestandan ofta blir lidande jämfört med om två separata antenner används för respektive frekvensband. 

WISI EA 34  Kombiantenn
Wisi EA 34 är en prisvärd kombiantenn som ger bra signalkvalité vid mottagning av DVB-T / DVB-T2 utsändningar från Halmstad sändaren i Oskarström här i Falkenberg. Se nedanstående länk. Angiven förstärkning enligt tekniska specifikationer är 6,5 dB på VHF-bandet och 12,5 dB på UHF-bandet. 
Mottagning av marksänd TV i Falkenberg   

Televes DAT HD BOSS MIX
Televes DAT HD BOSS MIX är en kombiantenn för UHF och VHF Band III. Antennen bygger på samma konstruktion som DAT45 HD BOSS (UHF) men har kompletterats med en VHF del. Antennens passiva förstärkning är maximalt 16 dB på UHF-bandet och maximalt 8,5 dB på VHF-bandet. Antennen har BOSS-teknologi där förstärkningen via inbyggd förstärkare regleras automatiskt, brustalet är ca 2 dB och maximal förstärkning passiv + aktiv är 28 dB på UHF-bandet. När det gäller VHF-bandet sker ingen aktiv förstärkning. Öppningsvinkeln är ca 30°. Notera att den inbyggda antennförstärkaren kräver spänningsmatning via antennkabel 12 - 24 V (DC).  


Gitterantenn

En gitterantenn består av en eller flera sammankopplade dipoler med bakomliggande reflektorer. Ofta saknas direktorer helt. En ordinär gitterantenn har relativt stor öppningsvinkel jämfört med tex yagi antenn vilket gör att den i första hand lämpar sig för mottagning då avstånd mellan sändare och mottagare är litet. En fördel är dock att förstärkningen över UHF-bandet ofta är jämnare jämfört med yagi antenner för UHF-bandet. En nackdel är att gitterantenner ger låg förstärkning på VHF-bandet. När det gäller ordinära gitterantenner anses WISI  EE 06 0297 vara en utav de bästa bla pga den har en direktor framför varje dipol. 

WISI EE 06  Gitterantenn
WISI EE 06 är en gitterantenn som ger jämn och bra förstärkning på UHF-bandet, enligt tekniska specifikationer anges maximal förstärkning vara 13,5 dB. Denna antenntyp fungerar bra då avståndet till sändaren är relativt kort, 0 - 30 km. WISI EE 06 lämpar sig även väl för stackning vilket öppnar möjligheten att ta emot svaga sändare på längre håll.

Televés 1083  Gitterantenn
Televés 1083 är en gitterantenn som ger jämn och bra förstärkning på UHF-bandet, enligt tekniska specifikationer anges maximal förstärkning vara 14 dB. Denna antenntyp fungerar bra då avståndet till sändaren är relativt kort, 0 - 30 km. 

4 stackade gitterantenner från Triax
Ovanstående bild visar 4 st stackade gitterantenner för UHF-bandet från Triax. Triax har färdiga lösningar för stackning inklusive stackningsfilter vilket krävs för att antennerna ska fungera ihop som en enhet.

Förstärkning vid stackning av Triax gitterantenner
Ovanstående bild visar hur mycket den passiva förstärkningen varierar beroende på frekvenskanal och antal sammankopplade, "stackade", gitterantenner. Som synes ges en mycket god förstärkning då fyra stycken av Triax:s gitterantenner stackas vilket möjliggör mottagning av svaga signaler från avlägsna TV-sändare på UHF-bandet.


Logperiodisk antenn

En logperiodisk antenn består av flera sammankopplade dipoler som är optimerade för olika frekvenser vilket gör att den kan hantera ett brett frekvensomfång med jämn förstärkning. Nackdelen är att förstärkningen blir lägre jämfört med yagi antenner och när det gäller UHF-bandet ger även gitterantenner (med fyra dipoler) bättre förstärkning. Men en fördel med logperiodiska antenner är att det går att skapa antenner som kan hantera både VHF och UHF med någorlunda jämn förstärkning.
 
WITTENBERG WB 345
Wittenberg WB 345 är en logperiodisk TV-antenn som kan hantera mottagning av både VHF och UHF. Förstärkningen är jämn men lägre jämfört med andra antenntyper av samma storlek, den maximala förstärkningen på VHF (Band III) uppges vara 6,3 dB och på UHF 7,7 dB. Trots relativt låg förstärkning kan på vissa platser denna antenntyp fungera bättre än tex traditionella yagiantenner vars ojämna förstärkning i vissa fall kan orsaka störningar som inte uppstår lika lätt med en logperiodisk antenn. Små logperiodiska TV-antenner såsom WB 345 (78 cm) lämpar sig bäst vid korta avstånd till sändaren, 0 - 30 km. Wittenberg WB 345 tillverkas numera av Iskra i Slovenien där produktnamnet är P-3235 MINI F.Parabolisk antenn

Paraboliska antenner för marksänd TV är ovanliga men redan på 1960-talet började paraboliska antenner för UHF-bandet säljas i framförallt USA. Den mig veterligen bästa UHF-antennen genom tiderna är Channel Master 4251.

Channel Master 4251  UHF-antenn
Channel Master 4251, bästa UHF-antennen genom tiderna, tillverkas dock tyvärr inte längre. För mer information angående denna antenntyp gå till Joe Roberts` Channel Master 4251 Tribute Site  

digimax_120
Engel Axil Digimax 120 är en UHF-antenn som finns att köpa i Sverige. Antennen består av en parabolformad reflektor och har en logperiodisk dipolantenn med inbyggd aktiv förstärkare i parabolens centrum. Enligt tekniska specifikationer är passiv + aktiv förstärkning 35 dB.
Logaritmisk dipolantenn med aktiv förstärkare
Logperiodisk dipolantenn med inbyggd aktiv förstärkare, tillhörande Digimax 120, kräver spänningsmatning via antennkabel 24 V (DC).


Filter

För att undvika störningar från bla mobilmaster, trådlösa nätverk etc är det lämpligt att ansluta ett lågpassfilter efter antennen innan signalen når mottagaren. Det är extra viktigt att ha lågpassfilter vid användning av antenn förstärkare eftersom även oönskade signaler kan förstärkas och därmed generera stora störningar i TV-mottagningen. Nackdelen med att använda lågpassfilter är att även passfrekvenserna dämpas något. 

SPAUN SMF 790  (LTE stop band filter)
Spaun SMF 790 är ett lågpassfilter som släpper igenom frekvensområdet 5 - 790 MHz. Frekvenser över 790 MHz dämpas successivt och inom stop bandet 822 - 1000 MHz är dämpningen mer än 50 dB enligt specifikationerna vilket gör att störningar från bla mobiltelefoni blockeras effektivt. Genomgångsdämpningen för passfrekvenserna är ca 1 dB. Spaun SMF 790 är testad i tidningen "TELE Satellite 1205" där det får bra betyg. Filtret är relativt brant inom övergångsbandet. Vid ca 792 MHz börjar filtret dämpa signalen och enligt testen ökar dämpningen ca 20 dB per 8 MHz och uppnår en dämpning  > 50 dB redan vid 815 MHz vilket betyder att filtret är brantare än vad som anges i de tekniska specifikationerna från Spaun.

Biltema LTE Filter
Biltema säljer ett filter som spärrar frekvenser som bla används till LTE / 4G och till skillnad mot Spaun filtret så sker även en dämpning av frekvensområdet 300 - 470 MHz . Vid 400 MHz är dämpningen enligt specifikationerna > 30 dB. Vid ca 800 MHz börjar filtret återigen dämpa signalen och enligt specifikationerna är dämpningen > 30 dB vid 814 MHz och > 50 dB vid 820 MHz. De frekvensområden som filtret släpper igenom är 5-300 MHz och 470-790 MHz. Genomgångsdämpningen för passfrekvenserna är enligt specifikationen 4 dB vilket är väsentligt högre jämfört med Spaun filtret varför det kan  vara lämpligt att använda en antennförstärkare för att kompensera för dämpningsförluster i filter och kablage. Det går bra att spänningsmata eventuell antennförstärkare via filtret, max 300 mA, DC 24V. Eftersom Net 1 använder de gamla NMT-450 frekvenserna till sitt mobila bredband erhålls väsentligt mycket bättre täckning per sändare jämfört med övriga mobiloperatörer som sänder på högre frekvenser. En fördel med Biltema filtret är att även störningar på TV-signalen orsakade av Net 1:s mobila bredband dämpas vilket inte sker i Spaun filtret.


Dipol = tvåpolig, T-formad antenn som tar upp eller avger elktromagnetisk strålning. För optimal mottagning ska den sammanlagda längden av de två spröten vara en halv våglängd ( λ / 2 ) men i praktiken inverkar dock även antenn sprötens tjocklek vilket gör att de ska vara något kortare. 
λ = våglängd, λ = v (m/s) / f (Hz)
Stackning = koppla samman flera antenner för att förbättra mottagningen av svaga signaler.
AGC = Automatic Gain Control.
BOSS = Balanced Output Signal System.
LTE = Long Term Evolution, frekvensområdet 790 - 862 MHz (vilket motsvarar UHF kanal 61 - 69).


 
 Sidan senast uppdaterad 2016-08-14