BIOS

Basic Input Output System.
 

BIOS:en är moderkortets "inbyggda" program med de mest primära instruktionerna till hårdvaran i datorn. Programmet ligger oftast lagrat i ett flashminne. Vid uppstart av datorn är det BIOS:en som ser till att datorn startar upp riktigt samt initierar uppstart av operativsystemet (tex Windows 98) från hårddisken eller diskettestationen.
 

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor.

För att BIOS:en skall klara av att utföra sina uppgifter behöver den veta olika parametrar om hur hårdvaran är konfigurerad detta finns lagrat i CMOS. Inställningarna i CMOS kan enkelt kontrolleras/ändras.  Tryck på "Delete"-knappen under datorns uppstartssekvens så fås CMOS-menyn fram ( OBS ! På vissa datorer används andra tangenter för att nå CMOS-menyn). Ett tips är att skriva ut alla sidor med inställningar i CMOS med hjälp av "Print Screen"-tangenten så att det är enkelt att komma ihåg inställningarna. OBS ! Det kan vara nödvändigt att initiera utskrift på skrivaren efter att du först tryckt "Print Scrn" alternativt får du trycka ca 3 gånger på "Print Scrn" innan pappret skrivs ut, beroende på skrivartyp. För att gå ur CMOS väljs antingen "SAVE & EXIT SETUP" eller "EXIT WITHOUT SAVING"....om du inte gjort några ändringar eller är osäker på vad du gjort välj det sist nämnda.
 

UPPDATERA BIOS

Nedan följer en beskrivning om hur en ny BIOS läggs in i flashminnet. Proceduren kan variera något mellan olika moderkort men är i stora drag likartad för de moderkort som har flashminne. Beskrivningen bygger på uppdateringen av BIOS på mitt eget moderkort, ASUS P2B, gjord 2000-01-10.

ASUS P2B uppdatering av BIOS

1. Kontrollera nuvarande BIOS version (min var: ASUS P2B ACPI BIOS Revision 1006).

2. Gå in i CMOS och skriv ut följande sidor STANDARD CMOS SETUP, BIOS FEATURES SETUP, CHIPSET FEATURES SETUP, POWER MANAGEMENT SETUP, PNP AND PCI SETUP.

3. Gå till ASUS hemsida  www.asus.com och ladda hem "flash-programmet" AFLASH.EXE (V1.24) samt senaste BIOS-filen som i mitt fall var bx2i1011.zip (P2B BIOS Ver. 1011. 991028).

4. Packa upp BIOS-filen (bx2i1011.awd).

5. Lägg AFLASH.EXE och BX2I1011.AWD direkt under "C" el. "D"....beroende på hur hårddisken är uppdelad eller om det finns flera, detta för att filerna enkelt skall kunna nås i DOS-läge.

6. Leta upp någon gammal installations diskette för DOS ( Jag använde mig av en installationsdiskette för DOS 6.0 ).

7. Skapa en startdiskette (en bootbar diskett) i DOS. ( OBS ! DOS-läget som kan nås från WINDOWS duger ej ). Stoppa i DOS-installationsdiskette i disketteläsaren och starta om datorn. När datorn startar upp så bootar den nu ifrån diskettestationen och installations menyn för DOS kommer upp. Men installera inte DOS på hårddisken...utan välj "F3" i val menyn dvs avsluta utan att installera DOS på datorn. Då fås "A:\>" skriv "FORMAT A:/S" och tryck därefter "enter". Tag ut DOS-installationsdiskett och sätt i en tom diskette och formatera den. När formateringen är avslutad tag ut den nyformatterade disketten och tryck "Ctrl Alt Delete" för att starta om datorn.

8. Kopiera AFLASH.EXE och BX2I1011.AWD till startdisketten. När datorn startat om, välj starta om i MS-DOS läge (från Windows Avsluta meny). När datorn är i DOS-läge ser det förmodligen ut så här "C:\WINDOWS>" om filerna ligger under "C" skriv "cd" för att komma till "C:\>", om filerna ligger under "D" skriv "D:". Stoppa i startdisketten, när detta är gjort skriv "COPY AFLASH.EXE A:" därefter "COPY BX2I1011.AWD A:". När detta är klart skriv "A:" och vid "A:\>" skriv "DIR" för att kontrollera att följande filer finns på startdisketten COMMAND.COM, AFLASH.EXE och BX2I1011.AWD.

9.Starta om datorn med startdisketten i diskettestationen (Tryck "Ctrl Alt Delete"). Datorn bootar nu från den nyskapade startdisketten. Eventuellt fås frågor angående tidsinställningar...tryck  "enter" tills "A:\>" erhålls.

10. Starta AFLASH.EXE. Vid "A:\>" skriv "AFLASH.EXE" och tryck på "ENTER". Meny för "ASUS ACAPI BIOS, FLASH MEMORY WRITER V1.24" kommer upp. Där finns uppgifter om vilken flashminnestyp som sitter monterad på moderkortet (tex SGS-THOMSON M29F002T som jag har på mitt moderkort). Där finns två valmöjligheter där antingen nuvarnde BIOS sparas till disketten eller uppdatering av BIOS. För att lämna menyn tryck "Esc".

11. Välj alternativ "1", "Save Current BIOS To File". Det är viktigt att först spara den ursprungliga BIOS:en i fall att det skulle uppstå problem med den nya. Efter  "save:" skriv "a:\filnamn" (tex a:\440bx-01). OBS ! I detta läge är det svårt att skriva vissa tecken med ett svenskt tangenbord. Men det går...för att skriva ":" tryck på shift och ö, för att skriva "\" tryck på < tangenten, för att skriva "-" tryck på ? tangenten. När BIOS:en sparats kontrollera att meddelandet "BIOS saved successfully" erhålls. Tryck därefter på "Esc" för att komma till valmenyn igen.

12. Välj alternativ "2", "Update BIOS Including Boot Block and ESCD". Efter "Please Enter File name for NEW BIOS:" skriv "a:\bx2i1011.awd" och tryck på "enter". Nu kommer ytterligare en bild upp där det förutom flashminnetyp ges uppgifter om "BIOS Version, BIOS Model, Date of BIOS Built". Här kan nuvarande BIOS "CURRENT" jämföras med den nya BIOS-filen. Även meddelanden ges här "Notice" (jag fick meddelandet " Boot Block is different. Check sum of bx2i1011.awd is 5541, vilket är ok...). På frågan "Are you sure (Y/N)" skriv "Y" och tryck "enter". Nu börjar radering av flashminnet varefter den nya BIOS:en lagras in. Därefter erhålls meddelandet "Flashed Successfully". OBS ! Lyckas inte flashningen, lägg in den ursprungliga BIOS:en igen ! Vad du än gör stäng inte av datorn innan du har en fungerande BIOS.....om datorn stängs av med ofullständig BIOS eller om det råkar bli strömavbrott precis när flashningen pågår lär den inte starta igen. Om detta mot alla odds sker måste flashminnet demonteras från moderkortet och programmeras om med en programmerare eller ersättas med en ny krets som i vissa fall kan beställas från moderkortstillverkaren....enklast är nog köpa nytt moderkort.

13. När den nya BIOS:en är lagrad i flashminnet tryck "Esc" för att gå ur aflash.exe. Tag ut disketten och starta om datorn (tryck "Ctrl Alt Delete"). Kontrollera BIOS versionen under uppstartsekvensen samt gå in i CMOS och se om där skett några förändringar. Jämför med de utskrifter som gjordes i steg 2. Normalt sett är de gamla inställningsvärdena kvar men nya funktioner eller valmöjligheter kan ha tillkommit eller tagits bort.
Nu är allt klart !